W swojej ofercie posiadamy możliwość wynajęcia pojazdów i naczep typu plandeka, chłodnia. Poniżej dokładna specyfikacja:

 • Chłodnie marki Schmitz
  Rok produkcji: 2017 rok . Ładowność: 24t. (33 pal. ) ,
  Agregat Thermoking lub Carrier 1550 z opcją pracy na silniku elektrycznym, z drukarką, koszem na palety , double deck
  Ubezpieczenie OC i AC uwzględnione w wartości czynszu.
  Serwis techniczny po naszej stronie.

 • Plandeki (firany) marki Schmitz
  Rok produkcji : 2017 lub nowsze, ładowność 24t (33pal)

  Ubezpieczenie OC i AC uwzględnione w wartości czynszu.
  Serwis techniczny po naszej stronie.

 

 

 • Samochody osobowe
  Model: Porsche Cayenne S Coupe
  Silnik: Benzyna
  Pojemność: 2894 cm3
  Moc: 440 KM
  Skrzynia: Automatyczna
  Kolor: Crayon

 

 • Samochody osobowe
  Model: Porsche 911 Turbo S
  Silnik: Benzyna
  Pojemność: 3745 cm3
  Moc: 650 KM

 

 • Ciągnik rolniczy
  Marka:  TYM
  TYP: T-CH
  Pojemność: 1318 cm3

   

 

Pojazdy i naczepy dostępne i  gotowe odbioru w Morawicy pod Krakowem, zaraz obok lotniska w Balicach. Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane telefonicznie pod numerem kontaktowym.

CENNIK

Naczepa/ Chłodnia

do uzgodnienia

Samochód osobowy

1000 zł/doba

Ciągnik rolniczy

do uzgodnienia

REGULAMIN

1.Postanowienia ogólne:

1.1 Definicje
Najemca – osoba dokonująca rezerwacji lub osoba, która zawarła najmu pojazdu kempingowego,
Wynajmujący – Glob Trans Group Sp. z O.O.
Przedmiot najmu lub pojazd – naczepa/chłodnia, samochód osobowowy, ciągnik rolniczy  należący do Wynajmującego
Najem – oddanie przez Wynajmującego Najmu do czasowego używania przez Najemcę w zamian za umówioną zapłatę,
Umowa – dokument potwierdzający najem podpisany przez obie strony: Najemcę oraz Wynajmującego
Kwoty występujące w Regulaminie są kwotami brutto.

1.2 Ogólne warunki najmu:
Wynajmujący informuje Najemcę o fakcie, iż przedmiotem umowy jest najem pojazdu, a nie umowa o świadczenie usług.  Oznacza to, że Najemca zobowiązuje się do samodzielnej organizacji i planowania podróży oraz ma świadomość faktu, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie, współpasażerów oraz za przedmiot Najmu oraz jest przygotowany na ewentualne sytuacje nieprzewidziane, np. choroba , wypadek, awaria pojazdu, itp. ponieważ pomoc Wynajmującego może być ograniczona z powodu np. godzin nocnych bądź braku zasięgu w miejscu pobytu Najemcy. Wynajmujący zapewnia wymagane prawem umowy ubezpieczenia przedmiotu najmu, dodatkowe ubezpieczenie (poza wymienionymi w pkt.2) Najemca zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek.

1.3 Przedmiot najmu
Przedmiotem najmu jest wybrany typ  pojazdu  należący do firmy Glob Trans Group sp. z o.o.  W protokole zdawczym i odbiorczym strony określą stan faktyczny pojazdu. Protokół zdawczy oraz odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu pojazdu w chwili jego wydania. 

2.Oświadczenia wynajmującego

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem pojazdu, pojazd posiada : aktualną polisę OC, AC , Assistance stanowiące integralną całość z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, pojazd jest w dobrym stanie technicznym, posiada aktualne badania techniczne.

3.Najemca

3.1 Dane Najemcy
Najemca zobowiązuje się do potwierdzenia swoich danych aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość, w którym znajdują się dane takie jak : imię i nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania (o ile najemca nie złożył oświadczenia o swoim adresie zameldowania) oraz numer PESEL. Najemca musi być obywatelem Unii Europejskiej.
3.2 Koszty eksploatacji
W czasie trwania najmu wszelkie koszty eksploatacyjne, m.in. paliwo, przejazd płatnymi drogami, oraz płyny eksploatacyjne, pokrywa Najemca.
3.3 Trasa podróży
Najemca zobowiązuje się poinformować Wynajmującego o przybliżonej trasie podróży. Ewentualną podróż przedmiotem najmu poza terytorium RP oraz kraje Unii Europejskiej należy wcześniej uzgodnić z Wynajmującym. W przypadku braku zgody Wynajmującego, Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w pojeździe, spowodowane złamaniem niniejszych ustaleń oraz traci prawo do zwrotu kaucji.
3.4 Bezpieczeństwo
3.4.1. Pojazd powinien być zamykany na czas nieobecności. Najemca zobowiązuje się do regularnej kontroli przedmiotu najmu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki niezbędne do bezpiecznej jazdy. Usterki spowodowane użytkowaniem pojazdu należy niezwłocznie usunąć.
3.4.2. Najemca zobowiązuje się do posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz innych dokumentów przedmiotu najmu oraz kompletu kluczyków wraz z pilotem , przez cały czas trwania Umowy. Najemca zobowiązuje się dopilnować, by dokumenty oraz kluczyki nie zostały skradzione, zgubione bądź zniszczone. Ewentualna kradzież, zgubienie bądź zniszczenie skutkuje karą umowną w wysokości 2000zł.
3.4.3. Pozostawienie wyżej wymienionych dokumentów lub kluczyków w pojeździe jest surowo zabronione, pełną odpowiedzialność za szkodę z tego wynikającą ponosi najemca.
3.4.4. Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, zwłaszcza przy tunelach, mostach, itp., ze względu na wysokość pojazdu. 

4. Rezerwacja i zapłata za wynajem pojazdu

4.1. Wstępna rezerwacja
4.1.1. Najemca może dokonać wstępnej rezerwacji poprzez:
•    kontakt telefoniczny
•    kontakt e-mailowy
•    wizytę bezpośrednio w siedzibie firmy
4.1.2. Najemca otrzymuje potwierdzenie wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną bądź w formie papierowej (w przypadku wizyty w siedzibie wynajmującego)
4.2. Rezerwacja
4.2.1 Właściwa rezerwacja zostanie dokonana po podpisaniu umowy najmu oraz otrzymaniu w ciągu trzech dni od daty jej zawarcia zaliczki stanowiącej 30% kwoty najmu (kwota nie może być jednak mniejsza niż 1000zł). Płatności można dokonać gotówką bądź przelewem na wskazane konto bankowe przez wynajmującego.
4.2.2. Wpłata zaliczki jest rozumiana jako zawarcie umowy najmu oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
4.2.3. Przed dniem odbioru przedmiotu najmu, najemca wypełnia i przesyła niezbędne dokumenty wskazane w regulaminie i opłaca 100% wynagrodzenia za najem. W przypadku braku wpłaty pełnego wynagrodzenia strony zgodnie przyjmują, że najemca zrezygnował z wynajmu pojazdu, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

5. Koszty najmu

Koszt najmu przedmiotu ustalany jest na podstawie aktualnego cennika wynajmującego,
który jest umieszczony na stronie internetowej. W skład kosztu wchodzi w szczególności:
•    wynagrodzenie za najem liczone według liczby dni, których ilość została określona w umowie najmu
•    kaucja, która jest zwracana w ciągu siedmiu dni od dnia zwrotu pojazdu, jeżeli przedmiot najmu był prawidłowo użytkowany oraz nie zostały naruszone punkty znajdujące się w niniejszym regulaminie

6. Kaucja

6.1. Najemca zobowiązuje się wpłacić kaucję zwrotną, na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również opłat i kar należnych od najemcy, w wysokości nie mniej niż 5000zł najpóźniej 5 dni przed odbiorem przedmiotu najmu. W wyjątkowych okolicznościach, za zgodą wynajmującego jest możliwość wpłaty kaucji bezpośrednio przed obiorem przedmiotu najmu. Kaucja przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych kosztów napraw bądź ubytków w wyposażeniu przedmiotu najmu, jak również wszelkich roszczeń wobec najemcy wynikających z umowy najmu.
6.2. W przypadku braku dodatkowych kosztów, o których mowa w punkcie 6.1. całkowita kwota kaucji zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty oddania pojazdu oraz podpisania protokołu zdawczego oraz odbiorczego. Kaucja zostanie zwrócona na wskazane przez najemcę konto bankowe.
6.3. Jeżeli w ciągu tych 7 dni zostaną wykryte usterki spowodowane przez najemcę, a nie uwzględnione w protokole odbiorczym z powodu niedopatrzenia bądź zatajenia, wynajmujący po udokumentowaniu usterek i przekazaniu dokumentacji najemcy ma prawo do pomniejszenia wypłaconej kaucji o koszt naprawy ustalonych usterek.
6.4. Utrata całości kaucji bądź jej części wynika z nieprzestrzegania przez najemcę warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie, szczególnie w przypadkach:
•    kradzieży lub szkody całkowitej przedmiotu najmu – utrata całości kaucji
•    spowodowanie kolizji drogowej z winy najemcy – utrata całości kaucji
•    niekontrolowanie poziomu oleju silnikowego, co może skutkować uszkodzeniem silnika – utrata całości kaucji
•    uszkodzenie przedmiotu najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona  o kwotę kosztów naprawy pojazdu,
•    kradzież, zgubienie bądź zniszczenie kluczyków, pilota bądź dokumentów przedmiotu najmu wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 2000zł,
•    złamanie zakazu palenia w przedmiocie najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o 1000 zł
•    zwrot brudnego wewnątrz pojazdu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 500zł
•    zabrudzenie tapicerki wymagające prania – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 1000 zł
•    niewyczyszczenie toalety chemicznej – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 500 zł
•    zwrot brudnego na zewnątrz pojazdu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 300 zł
•    nieuzupełnienie zbiornika paliwa po okresie najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 300 zł + koszt paliwa
•    nieuzupełnienie butli gazowej – 100 zł 

7.Ograniczenia użytkownika

•    W przedmiocie najmu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania używek bądź narkotyków
•    W przedmiocie najmu obowiązuje zakaz przetrzymywania zwierząt bez zgody wynajmującego
•    Przedmiot najmu nie może być wykorzystywany do podróży po bezdrożach, bądź terenach górskich lub leśnych, do jazdy po których pojazd nie jest technicznie przystosowany

•    Zabrania się wykorzystywania pojazdu do transportu rzeczy, materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych bądź nielegalnych, bądź brania udziału w imprezach samochodowych
•    Przedmiot najmu nie może być udostępniany osobom trzecim, za wyjątkiem ustalonego drugiego kierowcy. W przypadku przekazania pojazdu osobie trzeciej, najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu, ponadto zostanie ukarany karą umowną w wysokości 5000 zł niezależnie od wpłaconej kaucji

8. Odpowiedzialność najemcy

8.1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które powstały z jego winy, w sytuacji gdy ubezpieczyciel odstąpi od wypłaty odszkodowania lub wypłacone odszkodowanie nie pokryje całości szkody. Odpowiedzialność najemcy (za wyjątkiem obowiązku zapłaty kar umownych) jest ograniczona o kwoty wypłacone przez ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
8.2. W przypadku, gdy usterka, awaria lub kolizja bądź wypadek drogowy, w którym udział brał przedmiot najmu nastąpiły z winy najemcy, najemca pokrywa wszelkie koszty, które są związane z usunięciem skutków zaistniałej sytuacji. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność najemcy.
8.3. Jeżeli najemca nie będzie mógł kontynuować podróży wskutek kolizji bądź innych uszkodzeń, które nastąpiły z winy najemcy, najemcy nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za najem za okres do upływu okresu umowy.
8.4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu, zwłaszcza w przypadku kradzieży bądź zaginięcia kluczy, pilota lub dokumentów przedmiotu najmu.
8.5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które nastąpiły wskutek naruszenia przepisów lub też powstały w wyniku lekkomyślności, niedbalstwa bądź dewastacji.
Najemca odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie działania oraz za działania lub zaniechania osób przy pomocy których wykonuje umowę najmu ( w tym osoby korzystające z przedmiotu najmu). Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
8.6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia pojazdu powstałe w czasie trwania umowy, nawet jeżeli nie powstały bezpośrednio z winy najemcy. Przykładowymi uszkodzeniami mogą być: uszkodzenie opony, pęknięcie szyby powstałe od uderzenia czy uszkodzenia zawieszenia spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków drogowych. W razie wystąpienia powyższych uszkodzeń najemca zapłaci wynajmującemu karę umowną w wysokości połowy kaucji, za każde z uszkodzeń pojazdu.
8.7. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub awarie pojazdu, które powstały w wyniku zaniedbań wynajmującego. Przykładowymi zaniedbaniami mogą być: niedokonanie terminowej wymiany oleju czy zbyt duże zużycie opon.
8.8. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu najmu, które wynika z jego normalnej eksploatacji. Przykładowymi sytuacjami mogą być: zużycie klocków hamulcowych czy zużycie opon.
8.9. Najemca zobowiązuje się do systematycznej kontroli płynów eksploatacyjnych w przedmiocie najmu, w szczególność kontroli poziomu oleju silnikowego oraz płynu chłodniczego.
8.10. Najemca zobowiązuje się do dysponowania środkami finansowymi, pozwalającymi na usunięcie wszelkich awarii, które powstały w czasie użytkowania przedmiotu najmu, w szczególności awarii, w wyniku których dalsze kontynuowanie podróży jest niebezpieczne bądź niemożliwe.
8.11. W przypadku napraw wynikających z normalnej eksploatacji wynajmujący zobowiązuje się zwrócić najemcy koszty naprawy tylko za okazaniem faktury bądź rachunku wystawionego na wynajmującego, pod warunkiem uprzedniego poinformowania wynajmującego o konieczności dokonania naprawy. W przypadku braku dokumentów rozliczeniowych, koszty napraw pokrywa najemca.
8.12. Jeżeli awarii bądź uszkodzeniu przedmiotu najmu spowodowanej normalną eksploatację nie da się usunąć w krótkim czasie, wobec czego dalsze kontynuowanie jazdy nie będzie możliwe, wynajmujący zobowiązuje się zwrócić najemcy niewykorzystaną część opłaty za wynajęcie przedmiotu najmu za pełne doby pozostałe do końca trwania umowy. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty powrotu na własny koszt. Z tego tytułu najemcy nie przysługuje prawo otrzymania odszkodowania.
8.13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które najemca pozostawia w pojeździe, np. w przypadku kradzieży pojazdu bądź włamania. 

9. Obowiązki najemcy w sytuacji uszkodzenia, kolizji lub wypadku drogowego z udziałem przedmiotu najmu, także wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z ruchem drogowym

9.1. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu, najemca zobowiązuje się do poinformowania wynajmującego w trybie pilnym o zaistniałej sytuacji oraz do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz wytycznymi wynajmującego.
9.2. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu, najemca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu oraz uzyskania notatki służbowej sporządzonej przez funkcjonariusza Policji na miejscu zdarzenia.
9.3. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu, najemca zobowiązuje się zabezpieczyć pojazd w sposób, który uniemożliwia powiększenie rozmiaru szkody.
9.4. Najemca nie może dokonywać napraw ani modyfikacji przedmiotu najmu bez wyraźnej zgody wynajmującego, uzyskanej przed podjęciem naprawy bądź modyfikacji.
9.5. W przypadku, gdy uszkodzenie przedmiotu najmu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy oraz nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego przedmiotu najmu, najemca za wyraźną zgodą wynajmującego może kontynuować podróż.

10. Wydanie oraz zdanie pojazdu

10.1. Najemca zobowiązuje się do odbycia instruktażu, który związany jest z eksploatacją pojazdu przed jego odbiorem oraz potwierdzenia odbycia instruktażu w formie pisemnej, udokumentowanej podpisami najemcy oraz wynajmującego.
10.2. W sytuacji, gdy z winy najemcy nie doszło do odbycia instruktażu, wynajmujący ma prawo odmowy wydania przedmiotu najmu. Koszty ewentualnego opóźnienia związanego z wydaniem przedmiotu pojazdu ponosi Najemca.
10.3. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w określonym w umowie terminie i nie ma możliwości przedłużenia umowy bez zgody wynajmującego. Zgoda wynajmującego może być wyrażona również telefonicznie potwierdzona sms-em. Przekroczenie terminu skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 200zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od ustalonego terminu. Pojazd ma zostać zwrócony wraz z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku niespełnienia tego warunku wynajmujący obciąży najemcę kosztami uzupełnienia paliwa oraz karą umowną wskazaną w regulaminie.
10.4. W przypadku braku kontaktu z wynajmującym ze strony najemcy w ciągu 24 godzin od terminu ustalenia zdania pojazdu, wynajmujący poinformuje organa ścigania o podejrzeniu kradzieży, co oprócz całkowitej utraty kaucji skutkuje ewentualnymi dalszymi konsekwencjami finansowymi lub/i prawnymi.

11.    Postanowienia końcowe

11.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie bądź umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
11.2. W celu rozpoznania sporów, które mogą wynikać w związku z zawarciem i wykonaniem umowy bądź przestrzeganiem niniejszego regulaminu pomiędzy wynajmującym, a najemcą nie będącym konsumentem, odpowiedni jest wyłącznie sąd dla siedziby Wynajmującego.

 Oświadczam, iż zapoznałem się z całością Regulaminu przedstawionego przez Wynajmującego oraz że akceptuję jego warunki